Voorwaarden

Huurvoorwaarden E-Bike Verhuur Leusden

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de (elektrische) fiets(en) in goede staat te hebben ontvangen. E-Bike Verhuur Leusden wordt geacht de (elektrische) fiets(en) in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:

Als de huurder de e-bike(s) in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. De huurder is daar zelf verantwoordelijk voor. Bij twijfel aan de veiligheid, dient de huurder dit direct te melden bij de verhurende partij. Het gebruik van de e-bike(s) is voor eigen risico van de huurder. E-Bike Verhuur Leusden is niet aansprakelijk voor enige door de huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de e-bike(s) tenzij er sprake is van grove nalatigheid van E-Bike Verhuur Leusden

Artikel 3:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde e-bike(s) tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan E-Bike Verhuur Leusden worden voldaan.

Artikel 4:

Ten alle tijde is E-Bike Verhuur Leusden gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van E-Bike Verhuur Leusden op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5:

E-Bike Verhuur Leusden is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde e-bike(s) naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6:

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de (elektrische) fiets(en), daar deze door E-Bike Verhuur Leusden niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een e-bike is vastgesteld op € 2.000,- per stuk.

Artikel 7:

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde e-bike(s) verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8:

De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de e-bike(s), indien dit materiële gebrek aan E-Bike Verhuur Leusden kan worden toegerekend.

Artikel 9:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde e-bike(s) aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10:

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 11:

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. a) De trottoirbanden op en af te rijden.
    b) Met de e-bike(s) tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
    c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Artikel 12:

Schade, verlies en diefstal: De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de e-bike(s) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De e-bike(s) zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

Artikel 13:

Het is ten strengste verboden zich met de e-bike(s) op het strand te begeven.

Artikel 14:

Borg: Wij rekenen € 50,- borg per e-bike.
Wij vragen u deze borg contant mee te nemen.

Artikel 15:

Overschrijding huurperiode: Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per e-bike(s), per uur of een gedeelte daarvan € 5,- extra bovenop de huursom.

X
Bezoek onze pagina op Facebook
Bezoek onze pagina op Facebook
Volg ons op Instagram